เขาค้อ-ภูหินร่องกล้า

 
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2
 
Price 2,900 Bath
 

 

จังหวัดเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูหินร่องกล้า-พิษณุโลก (2 วัน 1 คืน)
 
วันแรก
06.00 น.   พร้อมกันที่จุดนัด
11.30 น.   เดินทางถึง จ.เพชรบูรณ์ รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เขาค้อ ชม พระตำหนักเขาค้อ หอสมุดพิพิธภัณฑ์หนังสือนานาชาติ ฐานอิทธิ
                  (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) อนุสรณ์สถานผู้เสียสละพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ฯลฯ ชมทิวทัศน์ของขุนเขารอบๆ เขาค้อและเดินทางสู่ที่พัก
18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง :
06.00 น.
  รับประทานอาหารเช้า หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ภูหินร่องกล้าชม ผาชูธง ลานหินปุ่ม ลานอเนกประสงค์ สุสานนักรบ ฯลฯ
11.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำชม โรงเรียนการเมือง-การทหาร หมู่ชาวเขาเผ่าม้งฐานพัชรินทร์ลานหินแตก แล้วเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก นมัสการ
                   พระพุทธชินราช หรือ หลวงพ่อใหญ่ ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนโดยทั่วไป เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมเลือกซื้อของฝาก
                   และอาหารรับประทาน(ตามอัธยาศัย) ก่อนเดินทางกลับ
22.30 น.   เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
 
อัตราค่าบริการ :  ผู้ใหญ่                   / คน (อย่างน้อย 8 คนขึ้นไป)
                                  เด็ก                      / คน (อายุ 4-10 ปี)
 
ค่าใช้จ่ายนี้รวม :
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ
- ค่าอาหาร
 - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดทาง
 
การสำรองที่นั่ง

โอนเงินชื่อบัญชี บริษัท ออล ไดเรคชั่น ทัวร์ จำกัด ธนาคาร กสิกรไทย สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 720-2-10597-8 โทรศัพท์ 02-917-6267

โทรสาร 02-917-6199 มือถือ 081-641-4706