ไหว้พระประจำรัชกาลและพระอารามหลวง

 
ภาพที่ 1
 
Price 590 Bath
 

ทัวร์ไหวัพระประจำรัชกาลและพระอารามหลวง

เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

เวลา ๐๘.๐๐ น.   ๑๖.๐๐ น.

**********************************************

เวลา 08.00 น.      พร้อมกันที่จุดนัดพบ ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

เวลา 08.30 น.      มุ่งสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหวิหาร (วัดโพธิ์) ประจำรัชกาลที่ 1

                                -กราบพระพุทธเทวปฏิมากร และกราบถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ

เวลา 09.00 น.      ถึงวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ประจำรัชกาลที่ 4

                                -กราบพระพุทธสิหังคปฏิมากร และกราบถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ

เวลา 10.00 น.      ถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประจำรัชกาลที่ 5 และ 7

                                -กราบพระพุทธอังคีรส และกราบถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ

เวลา 10.30 น.      ถึงวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ประจำรัชกาลที่ 8

                                -กราบพระศรีศากยมุนี พร้อมกราบถวายราชสักการะพระบรมอัฐิและพระบรมราชานุสาวรีย์

เวลา 11.30 น.      ถึงวัดบวรนิเวศวิหาร ประจำรัชกาลที่ 6

                                -กราบพระพุทธชินสีห์ และกราบถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคาร

เวลา 12.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน ( ตามอัธยาศัย )

เวลา 13.00 น.      ออกเดินทางต่อโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)  

ประจำรัชกาลที่ 2

-กราบพระพุทธธรรมมิศรราชโลกาตุดิลก พร้อมกราบถวายราชสักการะพระบรมอัฐิและ

พระบรมราชานุสาวรีย์

เวลา 13.30 น.      ถึงวัดราชโอรสาราม ประจำรัชกาลที่ 3

                                -กราบพระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร และกราบถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ

เวลา 14.30 น.      ถึงวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ประจำรัชกาลที่ 9

                                -กราบพระประธานและฟังเรื่องราววัดแห่งเศรษฐกิจพอเพียงแห่งแรก

เวลา 16.00 น.      เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 หมายเหตุ :          เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ:        

-          ค่ายานพาหนะการเดินทาง ตลอดทริป เริ่มต้นตั้งแต่จุดนัดพบ ( 590 / คน )

-          ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (สำหรับคนไทย)

-          ขนมและน้ำดื่ม

-          ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ

-          ค่าอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท  

การโอนเงิน:

โอนเงินชื่อบัญชี บริษัท ออล ไดเรคชั่น ทัวร์ จำกัด ธนาคาร กสิกรไทย สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชี ออมทรัพย์

 เลขที่บัญชี 720-2-10597-8  โทรศัพท์ 02-917-6267  โทรสาร 02-917-6199 มือถือ 081-641-4706