ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
Japan
ECO TOKYO ( ฟูจิ - โตเกียว ) โดยสายการบินแจแปนแอร์ไลน์  ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ ที่มีความเชื่อว่าทานแล้วอายุยืนขึ้น 7 ปี นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซะกุซ่า ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต, จัสโก้อิออน วันอิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟมีไกด์นำเที่ยว  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)  ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด        กำหนดการเดินทาง:   04 – 08, 11 – 15, 18 – 22, 25 – 29 กันยายน 2556     39,900.-        กรุงเทพฯ-นาริตะ  นาริตะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-อาบน้ำแร่  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เมืองโตเกียว-วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจุกุ  อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อ...
Price 39,900 Bath
   

Japan โตเกียว - ฟูจิ - ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน
Japan
กำหนดการเดินทาง 21 – 25 พ.ค. 2553, 4 – 8 มิ.ย. 2553, 11 – 15 มิ.ย. 2553, 18 – 22 มิ.ย. 2553,                                     25 – 29 มิ.ย. 2553   วันแรก                   กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – โตเกียว   17.00 น.         คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ L สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN) เจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญการ GREAT HOLIDAY ให้การต้อนรับ พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระการเดินทาง บริการเบเกอร์รี่เซ็ท และเครื่องดื่มระหว่างรอทำการเช็คอิน 19.40 น.         เวียดนามแอร์ไลน์ (VN) เที่ยวบินที่ VN 852 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงโฮจิมินห์ (เวลาท้องถิ่น...
Price 35,900 Bath
   


หน้า   1    1   >>