ลาวใต้
Lao
: กรุงเทพฯ-ลาวใต้-มหานทีสี่พันดอน หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-วัดพู 5 วันทัวร์(รถตู้/รถโค้ช)   จังหวัดอุบลราชธานี เมืองแห่งดอกบัว ประตูสู่อินโดจีน ที่มีพรมแดนติดกับทางภาคใต้ สปป.ลาว ทางด่านช่องเม็ก-วังเตา  โดยมีเมืองปากเซ เป็นศูนย์กลางของแขวงจำปาสัก ประชากรมากเป็นอันดับสาม จำนวน 616,642 คน(ปี 2549) มีพื้นที่ 15,415 ตารางกิโลเมตร เจ้าแขวงคนสุดท้าย คือเจ้าบุญอุ้ม  ชมน้ำตกหลี่ผี อันลือชื่ออยู่บนลำน้ำโขงที่มีกระแสน้ำไหลหลากส่งเสียงกึกก้องดังกังวานอยู่ตลอดทั้งปี ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง  ไนแองการาแห่งเอเชีย อลังการเหลือสุดที่จะพรรณนา ว่ากันว่าเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมปราสาทหินวัดพู ปราสาทหินที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือช่างที่ประณีตบรรจง ในยุคของศิลปะแบบนครวัด สมัยเดียวกับปราสาทหินพิมาย และปราสาทหินนครวัด ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์ UNESCO ชมน้ำตกดาดผาส้วม และน้ำตกตาดฟาน ที่แวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติสวยงาม ชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่ากะตู้ เมืองปากเซ มีชายแดนติดกับจังหวัดสตรึงเตรง ประเทศกัมพูชา มีปลาโลมาน้ำจืดหรือชาวลาวเรียกปลาข่า อาศัยอยู่ และมี...
Price 6,900 Bath
   

ลาว5วัน6คืน
Lao
   กรุงเทพฯ-หนองคาย-เวียงจันทน์ – วังเวียง – หลวงพระบาง- ไปรถ-กลับรถ 5 วัน 6 คืน เที่ยวครบทุกอย่าง รถตู้COMMUTER รุ่นใหม่ กำหนดการเดินทาง..........( 9,900 บาท ) วันแรก                 กรุงเทพฯ-หนองคาย 19.00 น.                ทีมงานคอยต้อนรับและบริการท่าน ณ............(จุดนัดพบ) จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดหนองคาย    โดยรถปรับอากาศอย่างดี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย(พักผ่อนบนรถ 1 คืน) วันที่สอง                 หนองคาย-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-หอพระแก้ว-วัดสีสะเกด-วังเวียง              (B/L/D)       08.00 น.                ถึงจังหวัดหนองคาย ...
Price 9,900 Bath
   


หน้า   1    1   >>