เขาค้อ-ภูหินร่องกล้า
จังหวัด เพชรบูรณ์
  จังหวัดเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูหินร่องกล้า-พิษณุโลก (2 วัน 1 คืน)   วันแรก 06.00 น.   พร้อมกันที่จุดนัด 11.30 น.   เดินทางถึง จ.เพชรบูรณ์ รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เขาค้อ ชม พระตำหนักเขาค้อ หอสมุดพิพิธภัณฑ์หนังสือนานาชาติ ฐานอิทธิ                   (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) อนุสรณ์สถานผู้เสียสละพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ฯลฯ ชมทิวทัศน์ของขุนเขารอบๆ เขาค้อและเดินทางสู่ที่พัก 18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย   วันที่สอง : 06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ภูหินร่องกล้าชม ผาชูธง ลานหินปุ่ม ลานอเนกประสงค์ สุสานนักรบ ฯลฯ 11.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำชม โรงเรียนการเมือง-การทหาร หมู่ชาวเขาเผ่าม้งฐานพัชรินทร์ลานหินแตก แล้วเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก นมัสการ                  &nbs...
Price 2,900 Bath
   


หน้า   1    1   >>